Afwijzing van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door de eigenaar van deze website en terwijl wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. We doen er alles aan om de informatie op onze website huidige gesteld voor de inhoud die te houden, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. Op grond van $ 7 par. De wet beperkt onze verantwoordelijkheid als dienstverlener voor onze eigen inhoud op deze webpagina’s. Alle vertrouwen dat u op deze informatie is daarom strikt op uw eigen risico.

We zijn niet verplicht om informatie van derden geleverd of opgeslagen op onze website te monitoren. Echter, zullen wij onmiddellijk alle inhoud op de hoogte is dat het in strijd met de wet te verwijderen. Onze aansprakelijkheid in een dergelijk geval vangt aan op het moment dat we ons bewust worden van de betreffende overtreding.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met, het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid voor links

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van de eigenaar van deze website. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of achter de standpunten binnen hen. De inhoud van dergelijke sites van derden is de verantwoordelijkheid van de respectievelijke eigenaars / providers.

Op zijn tijd van derden websites verbonden met de onze, we vonden geen grond dan ook met eventuele overtreding van de wet. We zullen een link onmiddellijk verwijderen na het vaststellen dat het in strijd met de wet.

Aansprakelijkheid voor beschikbaarheid

Er wordt alles aan gedaan om de website up and running soepel te houden. Echter, de eigenaar van deze website neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Auteursrechten

De inhoud en de werken die op deze webpagina’s worden beheerst door de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten van Amerika. Duplicatie, verwerking, distributie, of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het bereik van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker nodig.

Data Protection

Wees u ervan bewust dat er inherente veiligheidsrisico’s bij het doorgeven van gegevens, zoals e-mails, via het internet, omdat het onmogelijk is om volledig te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden. Toch zullen wij uw gegevens, met inachtneming van deze beperking te vrijwaren. In het bijzonder zal de persoonlijke informatie via het internet alleen als het geen inbreuk maakt op rechten van derden, tenzij de desbetreffende partij zijn voorafgaande toestemming in het licht van een dergelijk veiligheidsrisico’s heeft gegeven, worden doorgegeven. Zoals de website provider, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke veiligheidsrisico’s of voor een daarmee samenhangende handelingen van nalatigheid van onze kant gehouden.

We verzetten tegen het gebruik van alle beschikbare contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame. Zoals de website provider, behouden wij ons het uitdrukkelijke recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde mailing of e-mailing van spam en andere soortgelijke reclamemateriaal nemen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Noch de eigenaar van deze website, noch enige van haar partij, noch een van haar werknemers of agenten aansprakelijk voor oneigenlijk of onjuist gebruik van de beschreven en / of de informatie in dit document worden gesteld. De eigenaar van deze website, zijn partij, medewerkers en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor iedereen gebruik van de informatie. In geen geval zal de eigenaar van deze website, haar wederpartij, werknemers en agenten of werknemers of agenten van dezelfde aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, morele schade of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inkoop of vervangende goederen of diensten, verlies van gebruik, gegevens, winstderving of onderbreking van de bedrijfsvoering) ongeacht de oorzaak en ongeacht de aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid of een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) die op welke manier dan ook van het gebruik van dit systeem, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze afwijzing van aansprakelijkheid geldt voor enige schade of letsel, met inbegrip van maar niet beperkt tot die veroorzaakt door een falen van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of transmissie, computervirussen, communicatie lijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van, of gebruik van de registratiebladen, hetzij voor contractbreuk, misleidend gedrag, nalatigheid of er een andere oorzaak van de actie.

Gebruik van de website voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en gebruik van deze website, gaat u akkoord om te voldoen aan en door de volgende bepalingen en voorwaarden van het gebruik, die samen met ons privacybeleid regeren onze relatie met u in verband met deze website zijn verbonden. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden, dan kunt u onze website niet gebruiken. Als u ervoor kiest om verder te bladeren en het gebruik van deze site, bent u hierbij het ​​aanvaarden van deze overeenkomst aan u gepresenteerd, zonder veranderingen. We zullen geen toevoegingen of weglatingen aanvaarden. De term « ons » of « wij » verwijst naar de eigenaar van de website. De term « u » verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

De toegang tot en diensten via de site is aan verandering onderhevig en zonder verplichting. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot deze site tijdelijk of permanent of veranderingen beperken op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving.

Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en wij uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet.

Uw gebruik van informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen.

We hebben geen informatie in het scherm van de gebruikers van de Site (« Inzending »), ingediend pre. Wij behouden ons het recht, maar niet de verantwoordelijkheid, om de Inzending, waaronder die geacht wordt door ons te schenden deze voorwaarden te wijzigen of te verwijderen. We zullen te goeder trouw inspanningen om beschuldigingen dat Inzending schenden van de overeenkomst, maar (a) geeft geen garantie voor u dat het zal bewerken, verwijderen of doorgaan met de weergave van een specifieke Submission toestaan​​, al dan niet op dergelijke beschuldigingen te onderzoeken onderwerp te maken, en (b) zal in geen geval aansprakelijkheid voor het bewerken, verwijderen, of blijft de weergave van de Inzending dan ook toe.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uiterlijk en graphics. Reproductie andere verboden dan in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en formulieren.

Alle handelsmerken worden geproduceerd in deze website, die niet het eigendom van of in licentie gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een claim voor schadevergoeding en / of een strafbaar feit.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat we instemmen de website(s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Geen materiaal kan worden aangevoerd dat daarmee wordt bevorderd of plegen van een onrechtmatige daad. Heeft lasterlijk of andere illegale of ongepaste materiaal niet te plaatsen. Materiaal voorgelegd moet je eigen werk of werk waaraan u een licentie hebt. Garandeert u en bevestigt dat u de eigenaar of er een wettelijke controle van de rechten op de informatie in uw Inzending informatie.

Ongeoorloofd gebruik van deze site kan aanleiding geven tot een claim voor schadevergoeding en / of een strafbaar feit.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Deze Algemene Voorwaarden, samen met de eigenaar van deze website, vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van deze site. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, onwettig of niet-afdwingbaar om welke reden wordt geacht, dan wordt die bepaling worden gescheiden van de rest van de algemene voorwaarden en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van een van de overige bepalingen.

Op elk moment kunnen we veranderen, toevoegen of verwijderen van enig onderdeel van deze overeenkomst of een deel van de op de Website geboden diensten en functies. Als het dat doet, zullen wij de overeenkomst hier te werken en kan ook dergelijke veranderingen elders op de site te plaatsen. Kan de eigenaar van deze website deze Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zijn, tenzij anders aangegeven.

Als een toekomstige wijziging onacceptabel voor u is, moet u stoppen met het gebruik van de Site. Uw voortgezet gebruik van de site zal altijd aangeven en impliceert uw acceptatie van deze overeenkomst en eventuele wijzigingen daarvan. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden, dan kunt u onze website niet te gebruiken.